Privātuma politika

Privātuma politika SIA “Aston Baltic” 

  1. Ievads

1.1. SIA “Aston Baltic” (turpmāk – “Izpildītājs”) nodarbojas ar ERP (uzņēmuma resursu plānošanas) sistēmu un IT risinājumu izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu, licenču pārdošanu, datu glabāšanas (hostinga) pakalpojumu sniegšanu, sistēmu lietotāju un interesentu apmācību, biznesa semināru organizēšanu un vadīšanu (turpmāk tekstā – “Pakalpojums” vai “Pakalpojumi”). 

1.2. Izpildītājs ir izstrādājis šo privātuma politiku (turpmāk tekstā – “privātuma politika”), lai informētu par Izpildītāja īstenoto datu aizsardzības praksi Pakalpojumu sniegšanā un interneta mājas lapas www.astonbaltic.lv (turpmāk tekstā – “Mājas lapa”) uzturēšanā. 

1.3. Šī privātuma politika ir saistoša Izpildītājam un personām, kuru datus Izpildītājs apstrādā, tajā skaitā: 

  • iespējamiem Pakalpojuma saņēmējiem, kas iesniedz datus Izpildītājam Pakalpojumu saņemšanas nolūkos, 
  • personām, kas saņem Pakalpojumus, 
  • personām, kas apmeklē Mājas lapu. 

1.4. Papildus šīs privātuma politikas noteikumiem Izpildītājam un Pakalpojumu saņēmējam ir saistoši datu apstrādes noteikumi, kas noteikti līgumos par Pakalpojumu sniegšanu un vienošanās par personas datu apstrādi, ja tādas ir noslēgtas. Ja rodas pretruna starp šo privātuma politiku un līgumu par Pakalpojumu sniegšanu, un/vai vienošanos par personas datu apstrādi, spēkā ir datu subjektam labvēlīgākie noteikumi. Par pretrunu nav uzskatāmi papildinājumi un precizējumi, kas nav pretrunā ar šīs privātuma politikas 2.1. punktā norādītajiem normatīvajiem aktiem. 

1.5. Iespējamam Pakalpojumu saņēmējam un Pakalpojumu saņēmējam ir pienākums saņemt savu pārstāvju piekrišanu to personas datu nodošanai Izpildītājam, informēt savus pārstāvjus par to personas datu nodošanu Izpildītājam un šīs privātuma politikas noteikumiem, ja tas iesniedz Izpildītājam to personas datus. 

1.6. Izpildītājs ir tiesīgs grozīt privātuma politikas noteikumus ar nosacījumu, ka tiek ievēroti privātuma politikas nākamajā punktā minētie normatīvie akti. Izpildītājs publicē spēkā esošo privātuma politikas redakciju Mājas lapā. 

  1. Personas datu apstrādes vispārīgie noteikumi

2.1. Izpildītājs apstrādā un aizsargā personas datus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). 

2.2. Šajā privātuma politikā ir iekļauti galvenie personas datu apstrādes un aizsardzības noteikumi, papildus tiem Izpildītājs nosaka un īsteno arī citus personas datu apstrādes un aizsardzības noteikumus, kas nav pretrunā ar šo privātuma politiku un atbilst iepriekšējā punktā noteiktajiem normatīvajiem aktiem. 

2.3. Izpildītājs apliecina, ka tā ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību un iespējami nepieļautu to nokļūšanu trešo personu rīcībā. Izpildītājs regulāri kontrolē un uzlabo datu aizsardzības procesus. 

2.4. Dati šīs privātuma politikas izpratnē ir jebkura informācija, tajā skaitā personas dati, informācija par Izpildītāja sniegto pakalpojumu, informācija par slēdzamo un noslēgto līgumu par Pakalpojumu sniegšanu, Izpildītāja Pakalpojumu saņēmēja maksājumu apmērs un maksājumu vēsture, telefonsarunu ar Pakalpojumu saņēmēja pārstāvjiem saturs u.c. Personas dati, ko apstrādā un aizsargā saskaņā ar šo privātuma politiku, ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas, kuru datus Izpildītājs apstrādā, tālāk šīs privātuma politikas tekstā var tikt sauktas arī par “datu subjektiem”. 

2.5. Personas datu apstrāde šīs privātuma politikas izpratnē ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana. 

2.6. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. 

2.7. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par Izpildītāja pārkāpumiem personas datu apstrādē un aizsardzībā uzraudzības iestādei: Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijai. 

  1. Personas datu iegūšana, apstrādes nolūki un apstrādes juridiskais pamats

3.1. Izpildītājs saņem datus, tostarp personas datus, dažādos veidos, tajā skaitā: 

3.1.1. Iespējamais Pakalpojumu saņēmējs iesniedz Izpildītājam datus, lai noslēgtu līgumu ar Izpildītāju par Pakalpojumu sniegšanu, un Izpildītājs apstrādā datus līguma par Pakalpojumu sniegšanu sagatavošanai, noslēgšanai un izpildei, kā arī citiem šajā privātuma politikā un līguma par Pakalpojumu sniegšanu noteiktajiem nolūkiem. Ja iespējamais Pakalpojumu saņēmējs ir fiziska persona, personas datu iesniegšana ir priekšnosacījums, lai būtu iespējama līguma par Pakalpojumu sniegšanu noslēgšana; jebkādu papildu pārstāvju datu iesniegšana tādā gadījumā nav obligāta. Ja iespējamais Pakalpojumu saņēmējs nav fiziska persona, priekšnosacījums, lai būtu iespējama līguma par Pakalpojumu sniegšanu noslēgšana, ir tās fiziskās personas vārda un uzvārda iesniegšana, kas parakstīs līgumu ar Izpildītāju par Pakalpojumu sniegšanu, kā arī pilnvara attiecīgajai personai, ja persona pārstāv iespējamo Pakalpojumu saņēmēju, pamatojoties uz pilnvaru; jebkādu papildu pārstāvju datu iesniegšana tādā gadījumā nav obligāta. 

3.1.2. Izpildītājs saņem datus apmācību un citu Izpildītāja organizētu pasākumu laikā, tajā skaitā veicot fotografēšanu un videoierakstus. 

3.1.3. Izpildītājs saņem no trešajām personām datus, kas nepieciešami trešo personu un attiecīgo datu subjektu noslēgto līgumu izpildei, tas ir, ja Izpildītājs sniedz Pakalpojumus kā apakšuzņēmējs. 

3.1.4. Izpildītājs saņem datus no publiski pieejamiem reģistriem. 

3.1.5. Izpildītājs var saņemt datus, izmantojot sīkdatnes (angļu val.: “cookies”) Mājas lapā, par to brīdinot Mājas lapā. Precīzāki noteikumi, kas attiecas uz minēto datu apstrādes iegūšanu, doti šīs privātuma politikas 6.punktā. 

3.2. Izpildītājs veic iespējamo Pakalpojumu saņēmēju un Pakalpojumu saņēmēju datu apstrādi šādos nolūkos: 

3.2.1. Ja datu subjekts ir iesniedzis datus Izpildītājam, tādējādi dodot piekrišanu personas datu apstrādei, tad Izpildītājs ir tiesīga apstrādāt datus nolūkā sniegt konsultācijas, sagatavot Pakalpojumu piedāvājumus un noslēgt līgumu par Pakalpojumu sniegšanu, lai veiktu pasākumus pirms līguma par Pakalpojumu sniegšanu noslēgšanas. 

3.2.2. Līguma par Pakalpojumu sniegšanu izpildei, saziņai ar Pakalpojuma saņēmēju, paziņošanai par Pakalpojuma izmaiņām, tehniskas informācijas sniegšanai, paziņošanai par programmatūras atjauninājumiem, drošības, atbalsta un citu ziņojumu iesniegšanai. 

3.2.3. Trešo personu un attiecīgo datu subjektu noslēgto līgumu izpildei, tas ir, ja Izpildītājs sniedz Pakalpojumus kā apakšuzņēmējs. 

3.2.4. Paziņošanai Pakalpojumu saņēmējam par citu Izpildītāja pakalpojumu piedāvājumiem. Šādā gadījumā personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Pakalpojuma saņēmēja piekrišana, kas uzskatāma par izteiktu, noslēdzot līgumu par Pakalpojumu sniegšanu. 

3.2.5.Pakalpojumu piedāvājumu sagatavošanai, Izpildītāja reklamēšanai un trešo personu informēšanai par Pakalpojumiem, izmantojot fotouzņēmumus un videoierakstus, kas iegūti 1.1.punktā minēto apmācību un citu Izpildītāja organizētu pasākumu laikā. 

3.2.6. Pakalpojumu kvalitātes kontrolei un klientu apmierinātības noteikšanai, lūdzot Pakalpojumu saņēmējam piedalīties aptaujās par Izpildītāja pakalpojumu kvalitāti un saņemot aptauju rezultātus. Klientu apkalpošanas kvalitātes kontroles un Izpildītāja pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas mērķiem var tikt ierakstītas un saglabātas telefona sarunas ar klientu apkalpošanas centra pārstāvjiem. 

3.2.7. Apsveikumu nosūtīšanai Pakalpojumu saņēmējam valsts svētkos un Pakalpojuma saņēmēja un tā pārstāvju sveikšanai viņu dzimšanas un vārda dienās. Šādā gadījumā personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Pakalpojuma saņēmēja piekrišana, kas uzskatāma par izteiktu, noslēdzot līgumu par Pakalpojumu sniegšanu. 

3.2.8. Nolūkā izpildīt uz Izpildītāju attiecināmus juridiskus pienākumus, ja tādus nosaka normatīvie akti. 

3.3. Ja iespējamais Pakalpojumu saņēmējs iesniedzis personas datus šīs privātuma politikas 3.1.1. punktā norādīto nolūku īstenošanai, tas līdz līguma par Pakalpojumu sniegšanu noslēgšanai ir tiesīgs atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei un atteikties no līguma par Pakalpojumu sniegšanu noslēgšanas. 

3.4. Ja Pakalpojumu saņēmējs ir iesniedzis datus Izpildītājam pirms līguma par Pakalpojumu sniegšanu noslēgšanas, noslēdzot līgumu par Pakalpojumu sniegšanu nav nepieciešama atkārtota datu iesniegšana, un Izpildītājam nav pienākuma atsevišķi informēt datu subjektu par tā personas datu apstrādi un juridiskā pamata maiņu. 

  1. Datu saņēmēju kategorijas

4.1. Izpildītāja darbinieki ir tiesīgi apstrādāt personas datus atbilstoši to amata pienākumiem. Izpildītājam ir pienākums informēt tās darbiniekus, kas apstrādā Pakalpojuma saņēmēju datus, par šīs privātuma politikas noteikumiem. 

4.2. Iespējamā Pakalpojuma saņēmēja, kas iesniedz datus Izpildītāja Pakalpojumu saņemšanas nolūkos, un Pakalpojuma saņēmēja dati var tikt nodoti trešajām personām šādos nolūkos: 

4.2.1. Iespējamā Pakalpojuma saņēmēja dati var tikt nodoti attiecīgā ārpakalpojuma nodrošinātājam (piemēram, programmatūras licenču izsniedzējam) nolūkā saņemt noteikta pakalpojuma piedāvājumu un apstrādāt iespējamā Pakalpojumu saņēmēja pieteikumu pirms līguma par Pakalpojumu sniegšanu noslēgšanas. 

4.2.2. Pakalpojuma saņēmēja dati var tikt nodoti ārpakalpojuma nodrošinātājiem līguma par Pakalpojumu sniegšanu izpildei, tajā skaitā Pakalpojuma saņēmēja pieteikumu apstrādei, piemēram, Pakalpojuma izmaiņu pieteikuma apstrādei, programmatūras licenču nodrošināšanai, programmēšanas darbu izpildei, bojājumu pieteikumu apstrādei, bojājumu novēršanai u.c. 

4.2.3. Citiem Izpildītāja sadarbības partneriem līguma par Pakalpojumu sniegšanu izpildei un pārvaldībai, tajā skaitā administrācijas, lietvedības, grāmatvedības un juridisko pakalpojumu sniedzējiem u.tml. 

4.2.4. Padarot pieejamus trešajām personām fotouzņēmumus un videoierakstus, kas iegūti 1.1.punktā minēto apmācību un citu Izpildītāja organizētu pasākumu laikā, nolūkā reklamēt Izpildītāju un informēt par Pakalpojumiem. 

4.2.5. Parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem un iesniegšanai tiesā, ja Pakalpojumu saņēmējs savlaicīgi neveic maksājumus. Izpildītājam ir tiesības nodot trešajām personām Pakalpojuma saņēmēja datus nolūkā atgūt parādu, tajā skaitā veidot parādvēstures datubāzi. 

4.2.6. Dati var tikt nodoti trešajām personām likumā paredzētajos gadījumos ar normatīvajiem aktiem uzliktu pienākumu izpildes nolūkā. 

  1. Laikposms, cik ilgi personas dati tiek glabāti

5.1. Personas dati šīs privātuma politikas 3.2.1.punktā noteiktajā gadījumā, lai noslēgtu līgumu par Pakalpojumu sniegšanu, tiek glabāti ne ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi. Ja līgums par Pakalpojumu sniegšanu jebkādu iemeslu dēļ nav noslēgts minētajā termiņā, bet datu subjekts vēlāk vēršas pie Izpildītāja ar atkārtotu piedāvājumu noslēgt līgumu par Pakalpojumu saņemšanu, nepieciešama atkārtota personas datu iesniegšana Izpildītājam. Ja līgums par Pakalpojumu sniegšanu tiek noslēgts minētajā termiņā, Izpildītājs turpina glabāt personas datus saskaņā ar šīs privātuma politikas nākamo punktu. 

5.2. Personas dati šīs privātuma politikas 3.2.2.punktā noteiktajos nolūkos tiek glabāti līguma par Pakalpojumu sniegšanu spēkā esamības laikā un papildus laikā, kas nepārsniedz 10 (desmit) gadus pēc līguma darbības izbeigšanās nolūkā nodrošināt agrāko darījumu apliecinošu un attaisnojuma dokumentu saglabāšanu, garantijas saistību izpildi, kā arī iespējamā parāda atgūšanu. 

5.3. Šīs privātuma politikas 3.2.3.punktā noteikumā norādītajā gadījumā nav iespējams noteikt precīzu datu glabāšanas laikposmu, tomēr Izpildītājs ir tiesīgs apstrādāt personas datus ne ilgāk kā tiek veikta Izpildītāja pienākumu izpilde saskaņā ar Izpildītāja un trešās personas noslēgto līgumu par pakalpojumu sniegšanu. 

5.4. Personas datu glabāšanas laikposms šīs privātuma politikas 3.2.4.- 3.2.6.punktā noteiktajiem nolūkiem ir attiecīgā līguma par Pakalpojumu sniegšanu spēkā esamības laiks. 

5.5. Personas datu glabāšanas laikposms šīs privātuma politikas 3.2.7.punktā noteiktajos nolūkos nosakāms saskaņā ar normatīvajiem aktiem, saskaņā ar kuriem uz Izpildītāju attiecināms noteiktais juridiskais pienākums. 

5.6. Citos gadījumos personas datu glabāšanas laikposms nosakāms, nepārsniedzot normatīvajos aktos noteikto termiņu, ja tāds noteikts. 

  1. Īpaši noteikumi saistībā ar Mājas lapas lietošanu

6.1. Izpildītājs var saņemt datus, izmantojot sīkdatnes (angļu val.: “cookies”) Mājas lapā, par to brīdinot Mājas lapā. Tādas datu apstrādes juridiskais pamats ir datu subjekta piekrišana, kas uzskatāma par sniegtu, ja datu subjekts turpina lietot Mājas lapu pēc tam, kad Mājas lapā attēlots brīdinājums par sīkdatņu izmantošanu. 

6.2. izpildītājs nodrošina Mājas lapas apmeklētāju personas datu apstrādi un aizsardzību atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas norādīti šīs privātuma politikas 2.1.punktā. 

6.3. Nolūkā nodrošināt pakalpojumus un izvērtēt Mājas lapas uzlabošanas nepieciešamību, Izpildītājam ir tiesības apstrādāt informāciju par Mājas lapas apmeklētājiem, kas ietverta Mājas lapas piekļuves failos, piemēram, IP adrese, izmantotās tīkla pārlūkprogrammas veids, iepriekšējā interneta mājas lapa, no kuras apmeklētājs sasniedzis Mājas lapu, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās Mājas lapas sadaļas u.c. 

6.4. Atbilstoši izmantoto tehnoloģiju piedāvātajām iespējām var atteikties no sīkdatņu izmantošanas, tomēr tas nav ieteicams, jo šādā gadījumā var tikt samazinātas vai liegtas Mājas lapas lietošanas iespējas. 

6.5. Mājas lapa ir Izpildītāja īpašums. Teksts, attēli, grafiki, skaņas faili, animācijas faili, video faili Mājas lapā ir autortiesību un cita intelektuāla īpašuma objekti. Šos objektus nedrīkst kopēt komerciālos nolūkos vai izplatīšanai, kā arī nedrīkst pārveidot un izvietot citās interneta lapās. Pārpublicējot materiālus, nepieciešama Izpildītāja rakstiska atļauja. Citējot, atsauce uz avotu ir obligāta. 

6.6. Izpildītājs neuzņemas atbildību par citām interneta mājas lapām, uz kurām ir saites no Mājas lapas. 

  1. Saziņa ar SIA “Aston Baltic”

Jautājumu par personas datu apstrādi gadījumā ar Izpildītāju ir iespējams sazināties, lietojot šādus kontaktdatus: SIA Aston Baltic, Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013, e-pasts: info@astonbaltic.lv, tālrunis: (+371) 28316310.